AQUA -TOGETHER MOVING AHEAD

AQUA -TOGETHER MOVING AHEAD

với những hoạt động thử thách gắn kết tinh thần đội nhóm.

  1. Me cung bí ẩn
  2. Chiến Xa
  3. Chui hầm địa đạo
  4. vượt tường thần 
  5. đường trượt nước
  6. mạng nhện 

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình.