NEXT CHAPTER 2021 – TEAMBUILDING

NEXT CHAPTER 2021- TEAMBUILDING

với những hoạt động thử thách

  1. Vượt tường xốp
  2. thăng bằng chuyển banh
  3. bắn cung trên cao
  4. vượt tường thần 
  5. đường trượt nước
  6. mạng nhện 

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình.